Агрометеорология
....Екип


В агрометеорологичните и фенологични станции на филиала се набира ежедневна, тридневна, петдневна и десетдневна агрометеорологична информация за фенологичното развитие и състоянието на определен брой земеделски култури, водните запаси в почвата, условия за извършване на различни агротехнически практики.

Направление „Агрометеорология” разполага със следната информация:

1. За условия за провеждане на сеитбата, вегетационен период в дни / общ и при настъпване на основните фази при културите / за съответен район, дата на пълна зрялост при културите.

2. За протичане на фенофази / особено критичните / от развитието на земеделските култури.

3. За степента на повреди и анализ на условията и последствията от неблагоприятни метеорологични явления за развитието на земеделските култури.Установяване жизнеспособност на растенията през зимния период, в периоди на засушаване и летния – при екстремни температури.

4. За почти всички параметри на почвената влага.

5. За валежи със стопанско значение по сезони / месеци / и по десетдневия, при настъпване на най-важните фази при културите.

6. Анализ и сезонни оценки за  развитието на културите, влияние на летните засушавания в/у развитието и продуктивността на пролетните култури.

От агрометеорологичния архив е възможно да получавате справки и анализи за различен срок от време

  1. Фенологично развитие на селскостопанските култури
  2. Състояние на селскостопанските култури
  3. Водни запаси в почвата

 

Доверете се на метеоролозите, агрометеоролозите и хидролозите !

Създаването на традиция за ползване на разнообразна хидрометеорологична информация / сезонна, месечна и т.н. / ще удовлетвори конкретните Ви нужди.
Предлаганите от нас прогностични продукти и анализи, ще спестят много тревоги в планирането и вземането на важни решения свързани със специфичните Ви дейности – в земеделското производство, в строителството, в туризма, , в риболовните стопанства и т.н.
От друга страна това е начинът да се обединят интересите на местната власт с различните предприемачески инициативи, за да се формира едно пълноценно партниране между всички институции, занимаващи се пряко или косвено с изменението на климатичните ресурси и влиянието им върху околната среда.

При желание да се сключи договор за специализирано метеорологично обслужване по изброените основни направления или за друг вид информация следва да се установи контакт с ръководството на НИМХ, филиал Варна.

Недостоверната информация от всякакви други източници не може да бъде използвана за приемане на решения, свързани с риск за хората и работата.