Инженерно хидроложко проучване на наводнението в кв. Аспарухово, гр. Варна на 19.06.2014

С проучването се цели да се изчислят високите води на двете дерета разположени над кв. Аспарухово, довели до наводнението в този квартал.


Орографска характеристика
Проучваните дерета са представени на картата по долу.

1


Ситуация:
По важните орографски параметри на, имащи пряко влияние върху формирането и оттичането на водите имат следните стойности:

Дере Аспарухово 1

 • площ на водосборната област - 3.555 км2
 • средна надморска височина - 126.2 м
 • среден наклон на водосборната област - 9%
 • залесеност - дерето е обраснало с ниска и средно висока растителност. Залесеността на дерето е предимно от широколистни гори, смесени гори, иглолистни гори и естествена растителност. За типовете залесеност е използвана информацията от "Земно покритие"(CORINE 2006) фиг.1.
2

фиг. 1. Земно покритие

 • почви - преобладаващите почви по склоновете са сиви горски и песъчливи глини и глинести пясъци в дъната им фиг. 2.

2
Фиг. 2. Почви

Дере Аспарухово 2

 • площ на водосборната област - 4.767 км2
 • средна надморска височина - 131.6 м
 • среден наклон на водосборната област - 11,6 %
 • залесеност - дерето е обраснало с ниска и средновисока растителност Залесеността на дерето е предимно от широколистни гори. За типовете залесеност е използвана информацията от "Земно покритие"(CORINE 2006) фиг.1.
 • почви - преобладаващите почви по склоновете са сиви горски и песъчливи глини и глинести пясъци в дъната им фиг. 2.
  Обща климатична характеристика

  В климатично отношение водосборите попадат в континенталната климатична подобласт на Дунавската равнина и са силно повлияни от Черно море.
  Зимата е мека, със средни температури в границите на -2° до 5°С. Пролетта настъпва по късно, тъй като температурата на морската вода се загрява по-бавно и обикновено затоплянето е едва през май, когато температурите вече достигат и до 20°С. Лятото е сухо и умерено топло с температури 25°С - 30°С. Есента настъпва по-късно и е по-топла, благодарение на по-бавното изстиване на затоплената морска вода.
  Абсолютна максимална температура във Варна +41.4°С е измерена на 10 юли 1927 г., а абсолютна минимална -24.3° - на 10 февруари 1929 г., когато замръзнало и морето.

  Валежите в района на Варна са едни от най-слабите в страната. Най-много вали през юни и ноември (по около 50 l/m2), а най-сухо е през август - септември, когато валежите са не-повече от 30-32 l/m2 месечно.
  Най голямо количество валеж е регистрирано на 20 август 1951 г. В този ден над Варна се е излял незапомнен дотогава проливен дъжд, придружен от гръмотевична буря, който е продължил над 9 часа, почти без прекъсване. Валежът бил на няколко вълни, като на моменти за минута се извалявали по 3 l/m2. Дъждът продължил и на 22-ри, като за тези два дни в метеорологичната станция във Варна било измерено количество 292 l/m2.

  Годишният ход на многогодишните средномесечни температури и  средномногогодишните месечни суми на валежите е представен на фиг. 3.

  3
               фиг. 3 Разпределение на температурата и валежа

  За изготвяне на климатичната характеристика е използвана Климатична справка на НИМХ - филиал Варна

 

Метеорологична информация за валежите на 18.06 и 19.06. 2014 от контактни измервания от филиал Варна


Забележка: Всички посочени в текста часове са по официално часово време за България (UTC +2 часа)  или т.нар. зимно часово време .

За синоптична станция Варна:
            - Данните за явленията са отчетени по синоптичен дневник.
            - Сумата на валежа е измерена с валежомер „система Вилд”
            - Данни за интензитет на валежа липсват поради отказ на самопишещия уред (плювиограф)
            - Данните за максимален интензитет на валежа  са от автоматична метеорологична станция DAVIS разположена в метеорологичния парк.

На 18.06.2014 г. в синоптична станция Варна:
От 09:35 до 10:15 часа вали слаб краткотраен дъжд.
Сумата на валежа в 11:00 часа за изтекъл 3 часов период: 0,1 mm (л/м²).
От 11:00 до 11:50 часа вали слаб краткотраен дъжд.
Сумата на валежа в 14:00 часа за изтекъл 3 часов период: 0,4 mm (л/м²).
От 15:50 до 16:10 часа вали слаб краткотраен дъжд.
От 16:10 до 16:20 часа вали умерен краткотраен дъжд.
От 16:20 до 16:35 часа вали умерен краткотраен дъжд придружен със слаба гръмотевична буря.
От 16:35 до 16:45 часа вали силен краткотраен дъжд придружен със слаба гръмотевична буря.
Сумата на валежа в 17:00 часа за изтекъл 3 часов период: 22,6 mm (л/м²).
Интензитета на валежа в периода 16:00 – 16:30 часа е 90,0 mm/h   11.6 mm
Интензитета на валежа в периода 16:30 – 17:00 часа е 96,8 mm/h   11 mm
От 16:45 до 17:20 часа вали умерен краткотраен дъжд.
От 17:20 до 17:35 часа вали силен краткотраен дъжд.
Интензитета на валежа в периода 17:00 – 17:30 часа е 39,0 mm/h   3.2 mm
От 17:35 до 17:40 часа вали слаб краткотраен дъжд.
Сумата на валежа в 20:00 часа за изтекъл 3 часов период: 5,4 mm (л/м²).
 От 21:40 до 22:10 часа е регистрирана далечна светкавица.
От 22:10 до 22:40 часа далечна светкавица и слаба гръмотевична буря.
От 22:40 до 23:10 часа вали слаб краткотраен дъжд придружен с далечна светкавица и слаба гръмотевична буря.
Сумата на валежа в 23:00 часа за изтекъл 3 часов период: 0,0 mm (л/м²).
От 23:10 до 24:00 часа вали умерен краткотраен дъжд придружен с далечна светкавица и умерена гръмотевична буря.

На 19.06.2014 г. в синоптична станция Варна:
От 00:00 до 02:20 часа вали умерен краткотраен дъжд придружен с далечна светкавица и слаба гръмотевична буря.
Сумата на валежа в 02:00 часа за изтекъл 3 часов период: 3,4 mm (л/м²).
Сумата на валежа в 05:00 часа за изтекъл 3 часов период: 1,5 mm (л/м²). 

От 05:55 до 06:00 часа вали слаб дъжд.
От 07:10 до 07:40 часа вали слаб дъжд.
От 07:40 до 07:50 часа вали умерен дъжд
Сумата на валежа в 08:00 часа за изтекъл 3 часов период: 1,5 mm (л/м²).
Сума на валежа за изтекъл 24 часов период, измерен в 08:00 часа: 34,9 mm (л/м²).

От 07:50 до 09:30 часа вали слаб дъжд.
Сумата на валежа в 11:00 часа за изтекъл 3 часов период: 2,7 mm (л/м²).
Сумата на валежа в 14:00 часа за изтекъл 3 часов период: 0,0 mm (л/м²). 
От 15:50 до 16:00 часа вали умерен дъжд.
От 16:00 до 16:35 часа вали слаб дъжд.
От 16:35 до 16:50 часа вали умерен краткотраен дъжд придружен с далечна светкавица и умерена гръмотевична буря. 
Сумата на валежа в 17:00 часа за изтекъл 3 часов период: 3,1 mm (л/м²).
Интензитета на валежа в периода 15:30 – 16:00 часа е 16 mm/h   1.6 mm
16-1630 -0.4 mm
Интензитета на валежа в периода 16:30 – 17:00 часа е 21 mm/h   1.2 nn

От 16:50 до 18:00 часа вали слаб краткотраен дъжд придружен с далечна светкавица и силна гръмотевична буря.
От 18:00 до 18:20 часа вали умерен краткотраен дъжд придружен със силна гръмотевична буря. 
От 18:20 до 19:00 часа вали силен краткотраен дъжд придружен със силна гръмотевична буря и силен юг-югоизточен вятър със средна скорост 15 м/сек. и пориви до 18 м/сек.
От 19:20 до 19:30 часа вали умерен краткотраен дъжд.
Сумата на валежа в 20:00 часа за изтекъл 3 часов период: 29,3 mm (л/м²). 
Интензитет на валежа в периода 18:00 – 18:30 часа е 100,2 mm/h  13.2 mm
Интензитет на валежа в периода 18:30 – 19:00 часа е 138,8 mm/h  12.2 mm

От 20:40 до 21:50 часа вали слаб краткотраен дъжд.
Сумата на валежа в 23:00 часа за изтекъл 3 часов период: 0,4 mm (л/м²).

На 20.06.2014 г. в синоптична станция Варна:
От 00:00 до 00:30 часа вали умерен дъжд.
От 00:30 до 02:15 часа вали силен дъжд.
Сумата на валежа в 02:00 часа за изтекъл 3 часов период: 18,0 mm (л/м²).
Интензитета на валежа в периода 00:30 – 01:00 часа е 29,6 mm/h   2.8mm
Интензитета на валежа в периода 01:00 – 01:30 часа е 36,6 mm/h   6.2 mm
Интензитета на валежа в периода 01:30 – 02:00 часа е 42,6 mm/h   6 mm
  
От 02:15 до 02:30 часа вали умерен дъжд.
Интензитета на валежа в периода 02:00 – 02:30 часа е 18,8 mm/h  2.8 mm

От 02:30 до 04:00 часа вали умерен дъжд придружен със силен северен вятър със средна скорост 14 м/сек. и пориви до 17 м/сек.
От 04:00 до 06:50 часа вали умерен дъжд.
Сумата на валежа в 05:00 часа за изтекъл 3 часов период: 13,0 mm (л/м²).

От 06:50 до 07:00 часа вали слаб дъжд. От 07:00 до 08:00 часа вали умерен дъжд.
Сумата на валежа в 08:00 часа за изтекъл 3 часов период: 7,8 mm (л/м²). 
Сума на валежа за изтекъл 24 часов период, измерен в 08:00 часа: 74,3 mm (л/м²).

От 08:00 до 08:45 часа вали слаб дъжд.
От 09:30 до 10:30 часа вали с прекъсване умерен дъжд.
Сумата на валежа в 11:00 часа за изтекъл 3 часов период: 0,3 mm (л/м²).  

От 12:15 до 12:20 часа вали слаб дъжд.
От 13:30 до 13:35 часа вали слаб дъжд.
Сумата на валежа в 14:00 часа за изтекъл 3 часов период: 0,0 mm (л/м²).

От 21:45 до 21:50 часа е регистрирана далечна светкавица и гръмотевична буря в страни от станцията.
От 21:50 до 22:30 часа вали слаб дъжд.
Сумата на валежа в 02:00 часа на 21.06. за изтекъл 3 часов период: 0,5 mm (л/м²).
Сума на валежа за изтекъл 24 часов период, измерен в 08:00 часа: 0,8 mm (л/м²).


Данните за 3 часовите суми на валежа в гр. Варна са представени на фиг. 4.

Валеж Аспарухово 19062014

фиг.4. Три часови суми на валежа

 

 Аспарухово 062014Подробен анализ - Аспарухово

 Аспарухово 062014Подробен анализ - Добрич