2020 - 2021 - Мониторинг на климата
Температури


TempsVarna2020

VarnaTemp2020Валежи


RainsVarna-2020RainsVarna2018

Климатът е ресурс, но ние сме уязвими и потърпевши от неговите колебания. Трябва да бъдат взети незабавни , спешни мерки за управление на рисковите фактори на климата. Ако бъде използвана информацията за неговото изменение можем да извлечем повече социални и икономически ползи от времето, климата и водите през следващите години.
Изменения на климата има и само познаването на неговите колебания може да ни помогне да опазим това, за което сме отговорни – себе си, природата, имуществото.