2021

22 март - Световен ден на водата


мото:

„ДА ЦЕНИМ ВОДАТА“


23 март - Световен ден на метеорологията

мото:
"ОКЕАНЪТ, НАШИЯТ КЛИМАТ И ВРЕМЕТО"

 

WMOday21

Океанът е основен двигател на икономиката, тъй като 90% от световната търговия се развива чрез него. Покривайки около 70% от повърхността на Земята, той е и основен двигател на времето и климата. Осъзнавайки това, Националните метеорологични и хидрологични служби и изследователите извършват мониторинг на океана, наблюдават как той се променя и моделират неговото влияние на атмосферата. А нарастващото въздействие на изменението на климата прави наблюденията, изследванията и услугите в океана все по-необходими и критични от всякога.

Как океанът оформя времето и климата? – Здравата връзка на океана с атмосферата прави разбирането на поведението му жизненоважно за прогнозиране на метеорологичните и климатични условия. Над 90% от топлината, уловена на Земята от въглеродните емисии на човека, се съхраняват в океана. От тях само 2.3% затоплят атмосферата, а останалата част топи снега и леда и затоплят земята. В резултат на това атмосферата ще се затопля по-бързо, ако нямаше океани. Синоптиците комбинират наблюденията за океанските и атмосферни променливи (атмосферно налягане, вятър, вълни, температура на въздуха и водата, валежи и др.), използват знанията си за това как взаимодействат помежду си океанът и атмосферата, и развиват непрекъснато цифровите модели за прогнозиране на времето и климата.


Тази година Световният метеорологичен ден бележи началото на десетилетието на океанската наука за устойчиво развитие (2021-2030) на ООН. Целта е СМО, като специализирана агенция към ООН да подкрепи разбирането за неразривната връзка между океана, климата и времето.
2020-та година се определя като втората най-топла година след 2016-та от началото на 21-ви век, като повишението на температурата е с близо +1°С спрямо средната за целия изминал 20-ти век.


През 2020 г. атмосферните процеси над Източна България бяха с много голяма динамика и това обуслови голямата променливост на времето и в климатично отношение. Преобладаваха положителните отклонения в средните месечни температури, като най-високи стойности, до +4.0°?4.5°С бяха отчетени през февруари, септември и октомври. С нормални стойности и незначителни отклонения се характеризираха месеците април, май и ноември. По отношение на валежа, който като елемент зависещ доста силно от орографията, отклоненията като цяло се определят като отрицателни. Регистрирани бяха и големи положителни суми (до +200% от нормата), но само на изолирани места, след краткотрайни и интензивни извалявания през топлите месеци.

По материали от Световната метеорологична организация и специалисти от НИМХ- филиал Варна.

 


WaterDay2021

22 март се отбелязва по инициатива на ООН, всяка година след 1993. Целта е да се привлече вниманието към важността и значимостта на водите.

Тази година темата е „ДА ЦЕНИМ ВОДАТА“.

Какво означава водата за теб? Колко важна е водата за твоят дом и семейство, твоят живот, културно развитие, добруване и средата, в която живееш?
За различните хора водата има различен смисъл. В домакинствата, училищата и местоработата водата може да означава здраве, хигиена, достоен начин на живот, производителност. В културно, религиозно и духовно отношение водата може да означава връзка със сътворението, общността и със самия себе си. В природата водата може да означава мир, хармония и съхранение.
Днес водата е под изключителна заплаха от нарастващото население, нуждите на селското стопанство и промишлеността, влошаващото се въздействие на изменението на климата. Само като ценим ползите на водата за живота ни, можем да я защитим за поколенията.

България е страна, разполагаща със значителни водни ресурси. Голям процент от водата е с добри качества и питейна. За съжаление през изминалата 2020 г. бяха регистрирани най-ниски водни нива и количества в реките за последните 20 години. Причината за това са слабите и липсващи валежи. Липсата на отток в реките доведе до значително намаляване на водите в язовирите, тъй като потреблението на водата в сушевите периоди нараства. Благоприятни бяха първите месеци на 2021 г. Поради значителните валежи от дъжд до голяма степен се компенсираха загубите на вода в реките и най-вече в язовирите на територията на Източна България.

Graph Kamchia21

За сравнение през 2020 г. в р. Луда Камчия при с. Бероново е отчетен среден воден стоеж от 103 см., докато само през месец януари 2021 г. средният месечен воден стоеж е 167 см. Реката бележи пик до 630 см., докато през 2020 г. най-високото ? ниво достигна едва 262 см.

НИМХ фиалиал Варна извършва ежедневен мониторинг на водните нива и количества в реките на територията на Източна България. Данните постъпват в реално време и се отчитат в единна система за цялата страна.


Не можем да управляваме това, което не измерваме! Ефективните политики за наводнения и суша могат да се прилагат само с измерени данни и модели за оценка на честотата и степента на екстремните събития.