2018

23 март - Световен ден на метеорологията

„ЗА ВРЕМЕТО – ГОТОВИ, КЪМ КЛИМАТА - РАЗУМНО“ .

22 март - Световен ден на водата


През 2018 г. кампанията е под надслов: „ПРИРОДАТА ЗА ВОДАТА - ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВОДИТЕ”.


Нарушените екосистеми, влияят върху качеството и количеството на водите. Целта е да се повиши осведомеността за природните решения на водните проблеми. Централното послание е, че природните решения, като засаждане на дървета и попълване на гори, възстановяването на реки, заливни тераси и влажни зони е устойчив и ефективен, от гледна точка на разходите, начин за възстановяване на равновесието на водния цикъл. Това, от своя страна, ще доведе до смекчаване на последиците от изменението на климата и подобряване на човешкото здраве и препитание.

2018 - water day

Чрез използването на природните решения на водните проблеми, за да отговорим на нуждите на нарастващото население, ние ще допринесем за създаването на циркулярна икономика. Същевременно, така ще помогнем за опазване на природната среда и намаляване на замърсяването. Двете дейности са ключови цели в устойчивото развитие, които ангажират света да осигури наличието и устойчивото управление на водата и запазването на чистотата ? за всички потребители до 2030 г.Варна, 16 март 2018г.
Подготвил: Иван Иванов,
директор НИМХ филиал Варна


На 23 март 1950 г., с цел уеднаквяване и координиране работата на националните хидрометеорологични служби на страните, се създава Световната Метеорологична Организация (СМО). През 1960 г., на тази дата, се обявява и „СВЕТОВЕН МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ДЕН”. Всяка година се избира подходяща тема, която да фокусира вниманието на обществеността. За 2018 г., мотото е :

„ЗА ВРЕМЕТО – ГОТОВИ, КЪМ КЛИМАТА - РАЗУМНО“


СМО ден 2018

Промените в климата и урбанизацията водят до все повече проблеми с водите и излагат населението и стопанството на екстремни хидрологични събития като наводнения и засушавания. СМО подпомага укрепването на материално-техническите, човешките и институционалните ресурси на своите страни-членки, за да могат самостоятелно да оценят водните си ресурси и да отговорят на заплахата от наводнения и засушавания.


Наводненията са нарастваща заплаха за живота и поминъка на хората, живеещи в ниско разположените и гъсто населените крайбрежните зони. Интегрираното използване на земята и на водните ресурси, както и управлението на риска в речните басейни, може да ни помогне да сведем до минимум загубите от наводненията и да усвоим оптимално наводнените равнини.
Засушаванията са продължителни периоди в естествената цикличност на климата, които могат да се случат навсякъде по света. Усложняват се от допълнителни фактори като бедността и неправилното използване на земята. Биха могли да имат много отрицателни въздействия върху здравето на населението, да увеличат заболеваемостта и смъртността. В периода от 1970 г. до 2012 г. са регистрирани почти 680 000 смъртни случая, дължащи се на тежките засушавания в Африка.

 

п2